Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2023 alusta voimaan tulevat säädökset

NordenBladet — Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2023 voimaan seuraavia säädöksiä.Vihreän siirtymän lainsäädäntömuutoksilla annetaan eräille vihreän siirtymän hankkeille väliaikainen etusija aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 (HE 128/2022 vp). Keskeinen tavoite on edistää vihreän siirtymän eräitä investointeja nopeuttamalla niitä koskevien lupahakemusten käsittelyä aluehallintovirastoissa ja niitä koskevien valitusten käsittelyä hallintotuomioistuimissa.Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, laki vesilain väliaikaisesta muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain väliaikaisesta muuttamisesta ja laki maankäyttö- ja rakennuslain väliaikaisesta muuttamisesta tulevat voimaan 1.1.2023.Ympäristöministeriön tiedote 8.9.2022: Vihreän siirtymän investointeja vauhditetaan etusijamenettelylläJätelain muutoksella (HE 141/2022 vp) velvoitetaan eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajat korvaamaan kunnille tuotteiden jätehuollosta ja roskien siivoamisesta aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi kalastusvälineiden jätehuolto siirtyy tuottajien vastuulle. Muovituotteille tulee myös uusia erilliskeräysvaatimuksia sekä juomapakkauksille uusia tuotevaatimuksia.Ympäristöministeriön 15.9.2022 tiedote: Jätelain muutoksella vähennetään muovituotteista aiheutuvaa roskaantumista ja muita ympäristöhaittoja – vastuuta siirretään kuluttajalta tuotteiden valmistajille ja maahantuojilleJätelain muutoksella (HE 209/2022 vp) kunnallisen jätehuoltoyhtiön ulosmyyntiraja eli niin sanottu sidosyksikköraja pidetään 10 prosentissa myös 1.1.2030 alkaen. Nykyisen lain mukaan raja laskisi 5 prosenttiin vuoden 2030 alusta. Jätelakiin on myös lisätty siirtymäsäännös, jonka mukaan kunnat ovat edelleen vastuussa hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vuoden 2025 loppuun saakka.Ympäristöministeriön uutinen 6.10.2022: Muutoksia kunnallisen jätehuollon toimijan sidosyksikkörajaan ja hyvinvointialueiden yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämiseenJätelain muutoksella (HE 494/2022) 1.1. alkaen jätteen kuljettajien, joiden kotipaikka on Suomen ulkopuolella, on haettava merkintää jätehuoltorekisteriin, ja kotimaisten jätteen kuljettajien ja jätteen välittäjien on haettava uutta hyväksymistä siirtymäaikojen puitteissa. Myös uudet jätehuoltorekisteriä ja tuottajarekisteriä koskevat tietopalvelut otetaan käyttöön.Ympäristöministeriön tiedote 13.4.2022: Jätelain muutokset tehostavat tiedonsaantia jätteistä, niiden kuljetuksista ja jätealan toimijoistaValtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevat ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-lain), suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA-lain) ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset viranomaistehtävät siirtyvät lakimuutoksilla ympäristöministeriöstä Suomen ympäristökeskukseen. Viranomaistehtävät liittyvät toisen valtion yleisön ja viranomaisten kuulemiseen tilanteissa, joissa Suomi on ympäristövaikutusten aiheuttaja tai kohde.Muutoksen taustalla on se, että vahvasti operationaalisten viranomaistehtävien hoitaminen ei vastaa tyypillistä ministeriöiden tehtäväkenttää. Tehtävien siirrolla ympäristöministeriö voi keskittää resurssinsa sille ensisijaisesti kuuluviin yhteiskunnallisesti merkittäviin laaja-alaisiin ja strategisiin tehtäviin. YVA-lakiin lisätään myös säännös vanhojen asiakirjojen sisältämien henkilötietojen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.Valtioneuvoston hankeikkuna: Hallituksen esitys ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisestaAsuntosäästöpalkkiojärjestelmän (ASP-järjestelmä) ehdot muuttuvat paremmiksi APS-lain sekä eräiden muiden lakimuutosten myötä. Muun muassa säästösopimuksen teon yläikäraja nousee nykyisestä 39 vuodesta 44 vuoteen, ja kahden ASP-lainan käyttäminen yhteisen asunnon hankintaan nostaa myös lainan enimmäismäärää. Myös valtion takausvastuun enimmäismäärä nousee 50 000 eurosta 60 000 euroon. Tavoitteena on edistää erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten mahdollisuuksia omistusasumiseen.Ympäristöministeriön 15.9.2022 tiedote: ASP-järjestelmän ehdot paranevat – muutokset voimaan vuoden 2023 alussaAsumisneuvonnan tuesta annetun lain myötä kunnat voivat hakea vuosina 2023–2027 asumisneuvontaan valtionavustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta. Avustusten lisäksi ARA tukee kuntia palvelun suunnittelussa ja seurannassa sekä kokemusten jakamisessa kuntien kesken. Tavoitteena on ehkäistä asumisen ongelmia ja asunnottomuutta parantamalla asumisneuvonnan saatavuutta asumismuodosta riippumatta.Ympäristöministeriön 22.9.2022 tiedote: Hallitus antoi esityksen laiksi asumisneuvonnan tuestaAvustus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi jatkuu myös vuonna 2023 valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi myöntää ensi vuonna avustusta 5 miljoonaa euroa. ARA on myöntänyt avustusta vuodesta 2020 lähtien.Ara.fi: Avustus ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksiAsuinrakennusten energia-avustus jatkuu myös vuonna 2023 valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi myöntää ensi vuonna asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin avustusta yhteensä lähes 100 miljoonaa euroa. Avustuksen ehdot säilyvät ennallaan. ARA on myöntänyt avustusta vuodesta 2020.Ympäristöministeriön 20.1.2022 tiedote: Suosittu asuinrakennusten energia-avustus jatkuu ensi vuonna, tukea tarjolla lähes 100 miljoonaa euroa

Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2023 voimaan seuraavia säädöksiä.

Lähde: ym.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory