Tag "Ympäristöministeriö"

Back to homepage

Poikkihallinnollinen työryhmä nimetty valmistelemaan maankäytön muutosmaksun lainsäädännön valmistelutyötä

NordenBladet — Rakentamista ja pellonraivausta koskevalla maankäytön muutosmaksulla pyritään minimoimaan metsäkatoa ja ilmastopäästöjä. Virkamiestyöryhmän laatiman lakiesitysluonnoksen on määrä lähteä lausunnoille huhtikuun 2023 ensimmäisellä viikolla.Valtioneuvosto hyväksyi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) istunnossaan 8.7.2022. Osana päätöksentekoa linjattiin lisätoimista, joilla edistetään hallitusohjelman ja ilmastolain tavoitteita

Read More

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli ilmastotyön etenemisestä ja hiilinielujen vahvistamisesta

NordenBladet — Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli perjantaina lokakuun lopussa julkaistavasta uudesta ilmastovuosikertomuksesta sekä selvityksistä ja lisätoimista hiilinielujen vahvistamiseksi.Ministerityöryhmä käsitteli kokouksessaan hallituksen ilmastovuosikertomusta, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuun loppupuolella. Ilmastovuosikertomus kuvaa vuosittain ilmastotyön etenemistä ja tavoitteissa pysymistä. Tilastokeskuksen pikaennakkotietojen

Read More

Helmi-ohjelman toteutus etenee hyvin – heikentynyttä luontoa on tänäkin vuonna hoidettu tuhansia hehtaareja

NordenBladet — Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla on kunnostettu 3930 hehtaaria eri elinympäristöjä ja suojeltu 3200 hehtaaria soita.Helmi-ohjelmassa parannetaan heikentyneiden lajien ja luontotyyppien elinympäristöjen tilaa koko maassa. Kohteina ovat lintuvedet, suot, metsät, perinneympäristöt sekä pienvedet ja rannat. Helmi-ohjelman toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen.Isoimpia

Read More

Rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnokset lausuntokierrokselle

NordenBladet — Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista. Asetuksilla edistetään rakentamisen ohjaamista vähähiiliseksi. Lausua voi 11.11.2022 saakka Lausuntopalvelussa.Asetukset annettaisiin rakentamislain nojalla sen voimaantulon jälkeen. Hallitus antoi rakentamislakiesityksen eduskunnalle 15.9.2022. Tarkoituksena on, että laki tulisi voimaan 1.1.2024.Ilmastoselvityksellä tehtäisiin näkyväksi

Read More

Selvitys: Vapaaehtoisten päästökompensaatioiden kaksoislaskentaa voidaan välttää eri tavoin

NordenBladet — Ilmastopäästöjen vapaaehtoista kompensaatiota voidaan toteuttaa eri tavoin ja välttää päästökompensaation kaksoislaskentaa, todetaan tuoreessa selvityksessä. Selvityksen mukaan EU-lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista mukautusten tekemistä valtioiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan.Hanke ilmastopäästöjen vapaaehtoisen kompensaation kaksoislaskennasta on valmistunut. Selvityksessä tutkittiin kansallisten ilmastotavoitteiden ja vapaaehtoisen kompensaation

Read More

Kiljavan sairaala ja Anjalan kartano suojellaan rakennusperintölailla

NordenBladet — Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten tekemät rakennussuojelupäätökset.Kiljavan sairaala Nurmijärvellä ja Anjalan kartano Kouvolassa suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.Kiljavan tuberkuloosiparantola on arkkitehti Jussi Paatelan 1936–1938 suunnittelema funktionalistinen kokonaisuus. Paatela on Suomen tunnetuimpia 1900-luvun sairaala-arkkitehtejä. Rakennusperintölailla suojeltuun

Read More

Juomavesidirektiivin toteutus toisi ihmisille lisää tietoa talousveden laadusta

NordenBladet — Hallituksen esitys EU:n juomavesidirektiivin kansallisesta toteutuksesta ottaa huomioon koko talousveden tuotantoketjun raakavedestä hanaan asti. Tärkein tavoite on turvata talousveden laatu. Toimeenpano toisi muutoksia useaan eri lakiin. Esitys etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan lainsäädäntöön useita muutoksia, jotka koskevat

Read More

Ympäristöministeriöltä avustusta 18 hankkeelle rakennetun ympäristön ilmastotyöhön 

NordenBladet — Ympäristöministeriö on myöntänyt 1,4 miljoonaa euroa valtionavustusta 18 rakennetun ympäristön ilmastotyötä vauhdittavalle hankkeelle. Rahoitus on myönnetty Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman toisesta hankehausta. Ensimmäisestä hankehausta on jo aiemmin myönnetty rahoitusta 11 hankkeelle. Nyt käynnistyvissä hankkeissa tutkitaan vähähiilisiä rakennusmateriaaleja, kehitetään keinoja

Read More

Lisää soidensuojelua – Pieksämäelle perustettiin Bovalliuksen luonnonsuojelualue

NordenBladet — Etelä-Savon ELY-keskus ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö ovat sopineet Tahinsuon suojelusta. Tahinsuo on pääosin luonnontilainen, laaja keidassuo. Pieksämäen kaupungin taajaman läheisyydessä sijaitseva suoalue suojellaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Uusi luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan noin 161 hehtaaria. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,

Read More

Ympäristöministeriö myönsi avustusta kunnille ja maakunnille vihreän siirtymän investointihankkeiden selvityksiin ja kaavoitukseen

NordenBladet — Ympäristöministeriö on myöntänyt EU:n elpymisrahoituksella yhteensä 435 400 euroa kahdelle maakunnan liitolle ja viidelle kunnalle vihreän siirtymän investointihankkeita tukeviin selvityksiin, suunnitteluun ja kaavoitukseen.Maakuntien liitoille myönnettiin avustusta maakuntakaavoitusta tukeviin selvityksiin. Satakuntaliiton hankkeessa selvitetään erilaisten vihreän siirtymän investointien edellyttämiä kaavaratkaisuja.

Read More
Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory