Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 7.10.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.Valtioneuvoston kansliaTimo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
– Valtioneuvoston kanslian määräaikaisesti täytettävän osastopäällikön viran täyttäminen
Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
– Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
UlkoministeriöJohanna Ala-Nikkola, kaupallinen neuvos p. 0295 351 122
– Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Slovenian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
OikeusministeriöLeena Mäkipää, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 082
– Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen muuttamisesta
Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
– Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
– 1) Kainuun käräjäoikeuden laamannin viran (D 17) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
SisäministeriöJorma Kantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 215
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
– Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
Elina Rantakokko, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 611
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta
PuolustusministeriöSami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
– Vaihdos ja tehtävään määrääminen apulaispuolustusasiamieskunnassa
ValtiovarainministeriöLeo Parkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 372
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)
Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2021 vp; EV 124/2021 vp)
Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Ilari Valjus, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 093
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM).
Opetus- ja kulttuuriministeriöAnne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
– Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelupäällikölle
Saara Ikkelä, erityisasiantuntija p. 0295 330 109
– Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston asettaminen toimikaudeksi 11.10.2021 – 11.10.2026
Liikenne- ja viestintäministeriöJanne Mänttäri, hallitusneuvos p. 0295 342 569
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmailun osuudesta unionin koko talouden laajuisen päästövähennystavoitteen edistämisessä ja maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen asianmukaisesta toteuttamisesta (lentoliikenteen päästökauppa)
Pinja Oksanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 182
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Työ- ja elinkeinoministeriöOlli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
– Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta
Pekka Grönlund, teollisuusneuvos p. 0295 064 815
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 (uusiutuvan energian direktiivi) muuttamisesta
Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 239/2020 vp; EV 119/2021 vp)
Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 102/2021 vp; EV 120/2021 vp)
Timo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049 084
– Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Anne Juutilainen, hallitussihteeri p. 0295 064 929
– Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
– Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta
Riikka Hietanen, johtava asiantuntija p. 0295 047 078
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta
Tarja Virkkunen, johtava asiantuntija p. 0295 048 252
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriöVeli-Mikko Niemi, osastopäällikkö p. 0295 163 425
– Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta
Taneli Puumalainen, osastopäällikkö p. 0295 163 280
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta (HE 118/2021 vp, EV 122/2021 vp)
Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
– Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen
Susanna Hoikkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 482
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta
Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Milla Mustamäki, hallitussihteeri p. 0295 163 261
– Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi
Kaisa Lähdepuro, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 419
– Maailman terveysjärjestö WHO:n tupakkapuitesopimuksen yhdeksäs sopimuspuolikokous 8.-13.11.2021
YmpäristöministeriöCharlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
– Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 24 päivänä kesäkuuta 2021 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen
– Valtuuskunnan asettaminen Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission (HELCOM) ministerikokoukseen 20.10.2021
– Valtuuskunnan asettaminen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 26. konferenssiin, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan osapuolten 16. kokoukseen sekä Pariisin sopimuksen kolmanteen osapuolikokoukseen 31.10. – 12.11.2021
Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
– Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
– Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen virasta
Laura Aho, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 362
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin, markkinavakausvarantopäätöksen ja MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)
Milla Reinilä, kehittämispäällikkö p. 0295 250 110
– Ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen viran täyttäminen
– Virkavapauden myöntäminen tutkimusjohtajan virasta
– Ympäristöministeriön tutkimusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory