Mainos:Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.6.2021

NordenBladet — Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.Valtioneuvoston kansliaSanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Saarikko ja Kurvinen)
Nina Brander, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 347
– Valtioneuvoston periaatepäätös Arktisen politiikan strategiasta
Leena Morri, johtava asiantuntija p. 0295 161 103
– Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
UlkoministeriöKirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
– Edustuston päällikön sivuakkreditointi
Sari Mäkelä, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 446
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 232/2020 vp; EV 58/2021 vp)
OikeusministeriöJohanna Suurpää, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 534
– Parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän toimikausien jatkaminen sekä työryhmän kokoonpanon muuttaminen
Jussi Matikkala, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 486
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 81/2021 vp; EV 83/2021 vp)
Jussi Päivärinne, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 122
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 59/2021 vp; EV 79/2021 vp)
Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 134
– Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
– 1) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
– 1) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Pohjanmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
– Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
SisäministeriöHeidi Aliranta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 367
– Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolustusvoimien virka-avusta poliisille ja eräiksi muiksi virka-apua koskeviksi laeiksi / Huom! Poistettu asialistalta, tulee käsittelyyn 23.6.
Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
– Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
– Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
– Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön lainsäädäntöneuvokselle
PuolustusministeriöSami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
– Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos
Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
– Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
– Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 054
– Vientiluvan myöntäminen IC2 Feeniks Oy:lle Australiaan
ValtiovarainministeriöPaula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 16/2021 vp; EV 41/2021 vp)
Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
– a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 75/2021 vp; EV 85/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat
Opetus- ja kulttuuriministeriöRiitta Kaivosoja, ylijohtaja p. 0295 330 129
– Kansallisgallerian pääjohtajan tehtävään nimittäminen
Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos p. 0295 330 247
– Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten nimittäminen sekä varapuheenjohtajan määrääminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024
– Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024
– Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajan ja jäsenten nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2024
Sami Aalto, hallitusneuvos p. 0295 330 082
– Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
– Hallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta
Maa- ja metsätalousministeriöJohanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 262/2020 vp; EV 51/2021 vp)
Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (HE 77/2021 vp; EV 80/2021 vp)
– Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 12 §:n muuttamisesta
Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
– Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun asetuksen 4 ja 11 §:n muuttamisesta
Päivi Marttila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 205
– Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
Sara Vänttinen, hallitussihteeri p. 0295 162 065
– Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriöJussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
– Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
– Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
– Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
– Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
Irja Vesanen-Nikitin, hallitusneuvos p. 0295 342 544
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vesiliikennelain muuttamisesta (HE 54/2021 vp; EV 77/2021 vp)
Emmi Nykänen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 397
– Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
Katja Peltola, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 031
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi merilain 1 luvun ja alusrekisterilain muuttamisesta (HE 9/2021 vp; EV 45/2021 vp)
Työ- ja elinkeinoministeriöVirve Haapajärvi, hallitusneuvos p. 0295 047 027
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 210/2020 vp; EV 74/2021 vp)
– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista
Olli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
– a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 253/2020 vp; EV 89/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
Sari Haavisto, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 154
– Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista
Päivi Kantanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 938
– a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 4/2021 vp; EV 78/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma
Liisa Lundelin-Nuortio, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 261
– 1) Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 86/2021 vp; EV 86/2021 vp)
Linda Kumpula, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 060 125
– Lupa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttöön
Mirjami Tanner, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
– Ydinvastuulain 18 §:n mukainen ydinlaitoksen haltijan vastuun enimmäismäärän alentaminen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevan käyttölupapäätöksen yhteydessä
Sosiaali- ja terveysministeriöKaisu Ahtola, hallitussihteeri p. 0295 163 785
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta (HE 259/2020 vp; EV 68/2021 vp)
Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 72/2021 vp; EV 72/2021 vp)
YmpäristöministeriöEsko Hyvärinen, ympäristöneuvos p. 0295 250 094
– Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen liitteiden muuttamisesta
Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
– Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
Piia Kähkölä, hallitussihteeri p. 0295 250 254
– Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 50/2021 vp; EV 73/2021 vp)
Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
– Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen
– Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Lähde: Valtioneuvosto.fi


Tags assigned to this article:
SuomitiedotteetuutisetValtioneuvosto

Mainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory