Mainos:Sisä-Suomen poliisilaitoksen vuosi 2019: Rikosten kokonaismäärä väheni, rikoslakirikosten määrä kasvoi

NordenBladet —

07.02.2020 klo 12.17Sisä-Suomi
Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tuli vuoden 2019 aikana 117 419 rikosta. Määrä väheni edellisestä vuodesta yli 8 000 rikoksella eli noin 6,5 prosenttia. Merkittävimmin rikosten määrän muutokseen vaikutti liikennerikkomusten määrän väheneminen, joka oli seurausta liikenteen automaattivalvonnan suoritteiden vähenemisestä.
Suurin osa rikoslakirikoksista on omaisuus-, seksuaali-, liikenne-, huumausaine- sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia. Kun mitataan poliisin toimintaa, jätetään usein liikennerikokset kokonaisuuden ulkopuolelle. Rikosten määrä lisääntyi mittaamisen molemmilla tavoilla ja selittävänä tekijänä oli suurelta osin omaisuusrikosten lisääntyminen.
Omaisuusrikosten määrää kasvattivat varkaus-, petos- ja vahingontekorikokset
Vuoden 2019 aikana Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tuli lähes 30 000 omaisuusrikosta. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta kuusi prosenttia. Suurimmat volyymin muodostavat varkaus-, näpistys-, petos- ja vahingontekorikokset. Rikosten määrät kasvoivat kaikissa ko. rikosryhmissä.
Luvatta tunkeutuen varkaudet lisääntyivät erityisesti moottoriajoneuvojen osalta, mutta kasvua oli myös varkauksissa, joissa kohteina oli ollut vapaa-ajan asunnot ja asutut asunnot. Vuoden 2018 aikana moottoriajoneuvoihin kohdistui varkauksia huomattavasti vuotta 2017 vähemmän, mutta rikosten määrä lisääntyi jälleen vuonna 2019.
Väkivaltarikosten määrät lisääntyivät
Poliisin tilastoissa väkivaltarikoksia ovat henki- ja pahoinpitelyrikokset sekä seksuaalirikosten ryhmään kuuluvat raiskausrikokset. Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tulleiden väkivaltarikosten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 92 rikoksella yli 5000 rikokseen.
Henkirikosten määrä ja rikosten määrä yrityksineen oli vuonna 2018 edellisiä vuosia vähäisempi. Vuoden 2019 aikana rikosten määrä lisääntyi vuoteen 2018 nähden, mutta määrä oli kuitenkin toiseksi pienin viimeisen viiden vuoden ajalta. Henkirikokset lisääntyivät useamman rikosnimikkeen osalta, mutta merkittävimmin lisääntyivät tappo -rikosnimikkeellä kirjatut rikokset.
Pahoinpitelyrikokset lisääntyivät edelliseen vuoteen nähden lähinnä pahoinpitely -rikosnimikkeen osalta, mutta pientä lisäystä oli myös törkeissä pahoinpitelyissä. Pahoinpitelyrikokset lisääntyivät sekä yleisellä, että yksityisellä paikalla, mutta enemmän yksityisellä paikalla. Suuri osa yksityisen paikan pahoinpitelyistä tapahtuu yksityisasunnoissa.
Raiskausrikokset lisääntyivät vuoden 2019 aikana edellisestä vuodesta yli 23 prosenttia. Rikosten määrä lisääntyi myös vuoden 2018 aikana.
Seksuaalirikosten rikosryhmässä lisääntyi eniten lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö -rikosryhmään kuuluvat törkeät lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt. Useissa rikoksista tapahtuma-aika on ollut jo ennen vuotta 2019, aina vuodesta 1995 alkaen, mutta rikokset kirjautuivat tilastoihin ilmoitusvuoden mukaan. Monessa tapauksessa myös tapahtumakertojen lukuisuus on kasvattanut rikosten määrää tilastossa.
Huumausainerikokset lisääntyivät
Suurin osa poliisin tietoon tulleista huumausainerikoksista on huumausaineen käyttörikoksia, jotka yleensä ovat laittomia huumausaineiden käyttöjä tai vähäisen määrän hallussapitoja. Näiden rikosten määrä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla.
Rikosnimikkeellä huumausainerikos kirjataan poliisin järjestelmiin mm. huumausaineen valmistamiset, viljelyt, tuonnit, viennit, myynnit, välittämiset, luovuttamiset ja levittämiset sekä hallussapidot silloin, kun huumausaineen määrä ei ole vähäinen. Näiden rikosten määrä jää alle puoleen, kun verrataan huumausaineen käyttörikoksiin, mutta näiden rikosten määrä myös kasvoi voimakkaimmin edelliseen vuoteen verrattuna. Poliisin tietoon tulleiden rikosten lisääntyminen selittyy sillä, että vuoden 2019 aikana kirjattiin järjestelmään lukuisia huumausainerikoksia, jotka liittyivät verkossa toimineen kauppapaikan huumausaineiden myyntiin. Suuri osa rikoksista oli tapahtunut vuosien 2014 – 2017 välillä.
Törkeä huumausainerikos on kyseessä mm. silloin, kun kyseessä on suuri määrä tai erittäin vaarallinen huumausaine, tavoitellaan suurta taloudellista hyötyä, aiheutetaan vakavaa hengen tai terveyden vaaraa, levitetään huumausainetta alaikäisille tai häikäilemättömällä tavalla tai rikos tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Näiden rikosten määrä väheni edellisestä vuodesta, jolloin niitä onnistuttiin paljastamaan keskimääräistä enemmän.
Huumausainerikokset ovat piilorikollisuutta tyypillisimmillään. Rikosten määrän kasvu vaikuttaa poliisin tietoon tulleiden rikosten määrään, mutta suurelta osin kyse on myös siitä, kuinka tehokkaasti poliisi onnistuu omalla toiminnallaan rikoksia paljastamaan.
Talousrikosten takaisin saatu rikoshyöty onnistui jälleen hyvin
Sisä-Suomen poliisilaitos kirjasi vuoden 2019 aikana 203 rikosilmoitusta, jotka saivat talousrikos -luokituksen. Määrä on viiden viimeisen vuoden aikana liikkunut 185 – 214 luokituksen välillä, joten keskiarvosta ei menneenä vuotena juurikaan poikettu.
Talousrikosten takaisin saadussa rikoshyödyssä onnistuttiin jälleen hyvin. Vuoden 2019 aikana rikoshyötyä saatiin takaisin yli 5 000 000 euroa, mikä riitti jo neljättä kertaa peräkkäin poliisilaitosten kärkisijalle.
Liikennerikosten ja liikennerikkomusten määrä väheni
Liikennerikosten tunnusmerkistöstä ja rangaistavuudesta säädetään rikoslaissa. Suurelta osin rikokset ovat rattijuopumuksia ja liikenneturvallisuuden vaarantamisia eri törkeysasteissa sekä kulkuneuvon kuljettamisia oikeudetta. Liikennerikkomusten tunnusmerkistö on kirjattu tieliikennelakiin ja usein säännöksiä sovelletaan maltillisten ylinopeuksien tapauksissa.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tulleiden liikennerikosten määrä väheni edellisestä vuodesta yli tuhannella rikoksella. Suurelta osin vähenivät liikenneturvallisuuden vaarantamiset, joissa vähenivät ylinopeuksiin liittyvät tapaukset, mutta myös liikenneturvallisuuden vaarantamisina kirjatut tieliikenneonnettomuudet.
Rattijuopumusrikokset vähenivät erityisesti alkoholin, mutta myös muun huumaavan aineen osalta. Niissä tapauksissa, joissa kuljettajan epäiltiin kuljettaneen ajoneuvoa alkoholin ja muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, tapaukset lisääntyivät. Myös kulkuneuvon kuljettamiset oikeudetta vähenivät edellisestä vuodesta. Usein päihteiden vaikutuksen alaisena kulkuneuvoa kuljettaneilla ei ole voimassa olevaa ajo-oikeutta, mistä rikosten samanaikainen väheneminen osittain johtuu.
Liikennerikkomusten määrä väheni edellisestä vuodesta lähes 10 000 rikoksella. Määrän vähenemisen vaikuttivat erityisesti liikenteen automaattivalvonnan suoritteiden määrän väheneminen. Automaattivalvonnan suoritteet vähenivät erityisesti siirrettävien yksiköiden osalta, joissa vuoden 2019 aikana panostettiin enemmän valvonnan vaikuttavuuteen kuin suoritteiden määrään. Myös kameratolppien suoritteet vähenivät. Niiden toimintaa ohjaillaan Helsingistä poliisin liikenneturvallisuuskeskuksesta käsin, jolloin paikallispoliisin vastuulle jää vain kameroiden siirtäminen kameratolppien välillä. Koko valtakunnan alueella otetaan käyttöön uusia valvontapisteitä ja liikenneturvallisuuskeskuksen resurssi on rajallinen, joten painotukset eri poliisilaitosten välillä muuttuvat vuosittain. Edellä mainitun lisäksi liikennerikkomusten määrään vaikuttaa myös se, että automaattivalvonnan suoritteella kestää noin kolme kuukautta seuraamukseksi tilastoitumisessa.
Rikosten selvitystasot heikkenivät
Rikosten selvitystaso tarkoittaa poliisiasian järjestelmään kirjattujen rikosten määrän suhdetta samalla aikavälillä selvitettyinä päätettyjen rikosten määrään.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen selvitystaso heikkeni rikoslakirikosten osalta (ilman liikennerikoksia) 53,5 prosentista 51,6 prosenttiin, omaisuusrikoksissa 40,4, prosentista 39,8 prosenttiin ja väkivaltarikoksissa 72,5 prosentista 69,4 prosenttiin. Selvitystasot heikkenivät myös niiden rikosten osalta, joissa rikoksesta epäillyn henkilöllisyys ei ollut poliisin tiedossa rikosilmoitusta kirjattaessa.
Sisä-Suomen poliisilaitos päätti vuoden 2019 aikana rikoslakirikoksia (ilman liikennerikoksia) ja omaisuusrikoksia selvitettyinä enemmän kuin vuoden 2018 aikana. Samaan aikaan järjestelmään kirjattujen rikosten määrä lisääntyi voimakkaammin, josta aiheutui selvitystason heikkeneminen. Samoin oli asia myös omaisuusrikosten kohdalla. Väkivaltarikoksissa ilmoitettujen rikosten määrä lisääntyi ja samaan aikaan selvitettynä päätettyjen rikosten määrä väheni, jolloin selvitystaso heikkeni edellisiä voimakkaammin.
Selvitystasojen heikkenemisestä huolimatta Sisä-Suomen poliisilaitoksen selvitystaso oli paikallispoliisin keskimääräistä selvitystasoa korkeammalla. Rikoslakirikoksissa (ilman liikennerikoksia) ero oli 2,7 prosenttia, omaisuusrikoksissa kaksi prosenttia ja väkivaltarikoksissa 5,7 prosenttia.
Tutkinta-ajat pitenivät
Tutkinta-aika tarkoittaa vuorokausien määrää rikosilmoituksen kirjaamisesta sen päättämiseen selvitettynä poliisiasiain järjestelmästä. Tutkinta-aikaa mitataan vain selvitettyinä päätetyille rikoksille.
Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkittavana olleiden rikoslakirikosten (ilman liikennerikoksia) tutkinta-aika piteni 116 vuorokaudesta 122 vuorokauteen, kun se oli paikallispoliisissa keskimäärin 136 vuorokautta. Tutkinta-aika heikkeni kaikissa rikoslakirikosten rikosryhmissä omaisuusrikoksia lukuun ottamatta, mutta voimakkainta piteneminen oli henkeen ja terveyteen kohdistuneissa rikoksissa.
Ulkomaan kansalaisten osuus rikollisuudessa
Mediatilaston lisäksi mukana on tilasto, jossa ulkomaan kansalaisella tarkoitetaan kaikkia niitä, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta. Maassa oleskelun syyllä tai pituudella ei ole merkitystä. Tilastossa on rikosryhmittäin ja rikosnimikkeittäin näkyvissä lukumääriä rikoksesta epäiltyjen ja asianomistajien osalta, joita voi verrata kaikkiin tiedossa olevien rikoksesta epäiltyjen ja asianomistajien määrään.
Katuturvallisuusindeksissä ei suuria muutoksia
Katuturvallisuusindeksillä tarkoitetaan tiettyjen rikosten painotetun määrän suhdetta väestön määrään. Ryöstörikokset ja törkeät pahoinpitelyt painotetaan 10 pisteellä, muut pahoinpitelyrikokset viidellä pisteellä sekä vahingonteko- ja liikennejuopumusrikokset yhdellä pisteellä.
Katuturvallisuusindeksi heikkeni edellisen vuoden 100,99 yksiköstä 98,99 yksikköön. Paikallispoliisin keskimääräinen katuturvallisuus oli hieman paremmalla tasolla ja pysyi edellisen vuoden tapaan 100,78 yksikössä.
Hälytystehtävien määrä väheni
Poliisi sai Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella vuoden 2019 aikana hoidettavakseen 134 361 hälytystehtävää. Määrä pieneni edellisestä vuodesta lähes 4 000 tehtävällä.
Voimakkaimmin vähenivät onnettomuus tai vaarallinen tilanne -tehtävät sekä hengen ja terveyden suojaan kohdistuneet tehtävät. Eniten lisäystä oli omaisuuden suojaan kohdistuneissa tehtävissä.
Poliisin tehtävät jaetaan kolmeen kiireellisyysluokkaan, joista A tarkoittaa korkeimman kiireellisyyden tehtävää, B kiireellistä tehtävää ja C kiireetöntä tehtävää. Vuoden 2019 aikana tehtävät vähenivät B -kiireellisyysluokassa ja lisääntyivät A- ja C -kiireellisyysluokissa. Tehtävien kokonaismäärän väheneminen vaikutti määriin eri kiireellisyysluokkien välillä, mutta myös hätäkeskusjärjestelmä Erican ottaminen käyttöön Porin hätäkeskuksessa helmikuussa ja Vaasan hätäkeskuksessa maaliskuussa.
Kotihälytystehtävien määrä tilastossa on todellista pienempi (maininta tilastossa kohdassa *2). Tämä johtuu järjestelmän tiedonsiirto-ongelmista, jotka pyritään korjaamaan vuoden 2020 alkupuolella.
Hätäkeskusjärjestelmä Erican ottaminen käyttöön muutti toimintavalmiusaikoja
Sitä aikamäärää, mikä ensimmäiseltä poliisipartiolta menee tapahtumapaikalle pääsemiseen tehtävän saatuaan, kutsutaan toimintavalmiusajaksi. Toimintavalmiusaikaa mitataan vain A- ja B -kiireellisyysluokan tehtäville.
Hätäkeskusjärjestelmä Erica vaikutti tehtävämääriin eri kiireellisyysluokkien välillä ja sen seurauksena myös toimintavalmiusaikojen pituuksiin. Tehtävämäärä A -kiireellisyysluokassa lisääntyi, mikä aiheutti toimintavalmiusajan heikkenemisen. B -kiireellisyysluokan tehtävämäärä väheni, jolla oli vastaavasti toimintavalmiusaikaa lyhentävä vaikutus. Muutos oli valtakunnallinen, sillä A -kiireellisyysluokan toimintavalmiusajat heikkenivät kaikkien poliisilaitosten osalta ja vastaavasti paranivat B -kiireellisyysluokassa. Toimintavalmiusajat paranivat kaikkien poliisilaitosten osalta, kun tarkastellaan A + B -kiireellisyysluokan tehtävien toimintavalmiusaikoja yhtenä kokonaisuutena.
Poliisi ehti Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella A -kiireellisyysluokan tehtäväpaikalle vuoden 2019 aikana keskimäärin 10,5 minuutissa, kun vuoden 2018 aikana tehtäväpaikalle pääsemiseen oli mennyt 9,6 minuuttia. A + B -kiireellisyysluokan tehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika parani Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella 19,2 minuutista 15,5 minuuttiin.
Sisä-Suomen poliisilaitokset toimintavalmiusajat liikkuvat lähellä paikallispoliisin keskimääräisiä toimintavalmiusaikoja, jotka olivat vuoden 2019 aikana A -kiireellisyysluokassa 10,7 minuuttia ja A + B -kiireellisyysluokassa 15,5 minuuttia. Eniten toimintavalmiusaikaan vaikuttaa käytettävissä oleva resurssi. Jos resurssi on riittävä, voidaan tehtävä antaa heti poliisipartiolle hoidettavaksi, eikä viivettä tehtävien ruuhkautumisesta pääse syntymään. Hyvä resurssi vaikuttaa myös siihen, että poliisipartioita pystytään sijoittamaan laajalla vastuualueella siten, että kasvukeskusten ja haja-asutusalueiden painotukset huomioiden, matkat tehtäväpaikoille eivät kasva kohtuuttoman pitkiksi.
Poliisin myöntämien lupien kysyntä kasvoi
Sisä-Suomen poliisilaitos myönsi vuoden 2019 aikana 184 386 lupaa. Kysyntä kasvoi edellisestä vuodesta lähes 20 prosentilla ja jos verrataan vuoteen 2017 oli kasvua lähes 30 prosenttia. Eniten kysyntä on lisääntynyt henkilöllisyyttä osoittavissa matkustusasiakirjoissa, joita ovat henkilökortit ja passit.
Vuoden 2019 alusta tuli voimaan uusi tunnistamislaki (laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista), jonka seurauksena mm. verkkopankkitunnuksia haettaessa ajokortti ei enää kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen. Muutos lisäsi henkilökorttien kysyntää vuoden 2019 aikana yli 65 prosenttia. Vuoteen 2017 verrattuna lisäys oli lähes 120 prosenttia. Myös passien kysyntä lisääntyi uuden tunnistamislain seurauksena, mutta pienen kokonsa vuoksi henkilökortin käytettävyys on passia parempi. Lisäksi henkilökortti kelpaa matkustusasiakirjaksi suurimmassa osassa Euroopan maista.
Järjestyksenvalvojaksi hyväksymiset yksittäiseen tilausuuteen vähenivät merkittävästi edellisestä vuodesta, mikä vaikutti turvallisuusalan lupien määrään. Muutos ei kuitenkaan ole seurausta yleisötilaisuuksien vähenemisestä Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella, vaan siitä, että tilaisuuksien järjestäjät on velvoitettu lisäämään kortillisten järjestyksenvalvojien määrää suhteessa kortittomiin.
Henkilöstön määrä lisääntyi edellisiin vuosiin nähden
Sisä-Suomen poliisilaitoksen henkilöstön määrän keskiarvo oli vuoden 2019 aikana 1 052 henkilöä. Määrä oli enemmän kuin vuosina 2017 tai 2018, mutta vähemmän kuin niitä edeltävinä vuosina.
Poliisit muodostavat poliisilaitoksen suurimman henkilöstöryhmän. Heidän määränsä lisääntyi 822 henkilöstä 826 henkilöön. Myös opiskelijoiden, toimistotyöntekijöiden ja vartijoiden määrän lisäys vaikutti henkilöstön kokonaismäärään muutokseen.
Julkaisemme myöhemmin excel -tiedostot tilastoista, jotta täytämme saavutettavuusdirektiivin vaatimukset.
Mediatilasto Sisä-Suomipdf, 251,9 kB
Ulkomaan kansalaisten osuus rikollisuudessa pdf, 127,5 kB

Lähde: Poliisi.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory