Mainos:Itä-Suomen poliisilaitoksen tilastotiedote vuodelta 2019

NordenBladet ‚ÄĒ

07.02.2020 klo 11.37Itä-Suomi
Poliisin tietoon tulleiden rikoslakirikosten määrä pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna
Itä-Suomessa tuli vuoden 2019 aikana poliisin tietoon 39 564 rikoslakirikosta. Määrä on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Määrällisesti eniten on ollut nousua asuntomurroissa sekä huumausainerikoksissa.
Asuntomurrot lisääntyivät ja muut omaisuusrikokset pysyivät lähes ennallaan
Asuntomurtojen lukumäärän kasvun taustalla on jo useamman vuoden ajan ollut ulkomaalaisten rikollisryhmien toiminta. Rikollisryhmät liikkuvat ympäri Suomea ja tekevät maassaoloaikana useita asuntomurtoja ja poistuvat saaliineen takaisin lähtömaahan. Poliisi on onnistunut sarjoittamaan hyvin näitä ulkomaalaisten tekemiä murtoryppäitä. Usein on pystytty osoittamaan samojen tekijöiden syyllistyneen kymmeniin murtoihin eri puolella Suomea.
Sen sijaan vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneet murrot vähenivät yli 24 prosentilla ja liikemurtojen määrä laski noin 37 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.
Seksuaalirikosten lukumäärä on pysynyt ennallaan Itä-Suomessa
Seksuaalirikosten määrä pysyi vuonna 2019 liki samana edelliseen vuoteen verrattuna. Seksuaalinen ahdistelu on Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella vähentynyt viime vuonna tilaston mukaan noin 20 prosentilla.
Seksuaalirikoksissa ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen osuus on hieman vähentynyt, ollen kaikista seksuaalirikosten epäillyistä 10 prosenttia.
Huumausainerikosten lukumäärä on lisääntynyt
Itä-Suomessa huumausainerikosten määrässä näkyy laajan valtakunnallisen verkossa tapahtuneen huumausainekaupan paljastuminen loppuvuodesta 2019.
Myös huumausaineiden käyttörikosten määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Törkeiden huumausainerikosten määrä on vuonna 2019 pysynyt lähes samana. Poliisi kohtaa huumeiden käyttäjiä yhä useammin myös liikenteessä. Kiinnijääneistä rattijuopoista yli 30 % oli päihtynyt muusta, kuin alkoholista.
Talousrikosten määrä väheni yli 25 prosenttia
It√§-Suomessa poliisin tietoon tuli 2019 vuonna 130 talousrikosta, joka on 44 tapausta v√§hemm√§n kuin vuotta aiemmin. Talousrikostutkinnassa haltuun saatu rikoshy√∂ty vuonna 2019 oli vajaat 300 000 ‚ā¨.
Liikennerikosten määrä väheni, mutta törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset lisääntyivät
Kokonaisuudessaan liikennerikokset vähenivät viime vuonna Itä-Suomessa reilulla kuudella prosentilla vuoteen 2018 verrattuna. Törkeät liikennetuvallisuuden vaarantamiset sen sijaan lisääntyivät neljällä ja puolella prosentilla.
Itä-Suomen alueella liikenteessä menehtyi vuonna 2019 29 henkilöä, kun vastaavasti vuonna 2018 menehtyneitä oli 37. Liikenteessä loukkaantuneita oli viime vuonna Itä-Suomen alueella 487 ja vastaavasti edeltävänä vuonna loukkaantuneita oli 556. Näillä mittareilla tarkasteltuna Itä-Suomessa liikenneturvallisuuden kehitys on ollut oikeansuuntaista.
Rattijuopumusten lukumäärä väheni yli viidellä prosentilla
Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella jäi viime vuonna kiinni 1882 rattijuoppoa ollen 111 tapausta vähemmän, kuin vuonna 2018. Näistä törkeitä rattijuopumuksia oli 835 kappaletta. Rattijuopumustapauksista kolmannekseen liittyy huumausaineet.
Rikostorjunnan tulosten arviointia
Rikostorjunnan yleisistä tulostavoitteista poliisilaitos kykeni tarkasteluvuonna saavuttamaan tavoitellun tason rikoslakirikosten ja omaisuusrikosten selvitysprosentissa. Henkeen ja terveyteen kohdistuneissa rikoksissa jäimme jonkin verran tavoitetasosta. Lukumääräisesti ei rikosmäärissä yleisesti ottaen tapahtunut olennaista muutosta. On kuitenkin todettava, että poliisin tietoon tulleet henki- ja talousrikosten määrät ovat Itä-Suomessa edelleen varsin korkealla vuotuisella tasolla. Talousrikosjuttuja päätettiin lähes tavoiteltu määrä, sen sijaan poliisille ilmoitettujen juttujen määrä kasvoi siten, että vuodenvaihteessa avoimia talousrikosjuttuja oli tuplaten tavoitetasoon nähden. Poliisin paljastamat ja tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset pysyivät edellisvuosien tasolla.
Yleinen tutkinta-aikakehitys ei ole ollut tavoitteen mukaista, keskimääräinen tutkinta-aika piteni noin kuukaudella ja päätyi viiden kuukauden tasolle. Vaikka trendi lienee valtakunnallinen, Itä-Suomen poliisilaitoksessa negatiivisen kehityksen keskeisin selittävä tekijä oli erityisesti päivittäistutkintaryhmien suuri iäkkään työn varanto, joka oli syntynyt jo aikaisempien vuosien aikana.
Vuonna 2019 rikoslakirikosten selvitysprosentti oli Itä-Suomessa 53,5, kun vuotta aiemmin se oli 51,4. Valtakunnallisessa vertailussa Itä-Suomen poliisilaitos oli rikosten selvitysprosentissa neljänneksi paras ja omaisuusrikosten osalta valtakunnan ykkönen 43,6 prosentilla.
Valvonta- ja hälytystoiminta
Poliisilaitoksen kenttätoiminnan suorituskyky ja palvelutaso on pystytty säilyttämään pääosin tulostavoitteiden mukaisella tasolla. Poliisi on kyennyt suorittamaan valvontaa myös harva-alueilla. Harva-valvonta kohdennetaan ensisijaisesti kuntataajamiin, missä ei ole poliisipalvelupistettä ja jonne poliisi pystyy kohdentamaan valvontatyötä satunnaisesti. Valvonnan resurssien kohdentamisella ja poliisipartioiden näkyvyydellä haja-asutusalueilla ja katukuvassa on pyritty vaikuttamaan myönteisellä tavalla alueen turvallisuustilanteeseen ja kansalaisten kokemaan turvallisuuden tunteeseen.
Poliisin nopean avun saannin palvelukyky on onnistuttu säilyttämään tulossopimuksen mukaisella palvelutasolla. Tästä hyvänä esimerkkinä 1.10.2019 Kuopion Hermannissa tapahtunut väkivallanteko, missä poliisi pysäytti kohdehenkilön toiminnan kuudessa minuutissa siitä, kun tapahtumasta oli ilmoitettu hätäkeskukseen. Hälytyspalveluiden suorituskyvyn parantumiseen on osaltaan vaikuttanut poliisipalvelulinjan sektorirajat ylittävä yhteistyö ja ennakoiva resurssisuunnittelu. Liikennepoliisisektori on tukenut toimintaa osallistumalla tehtävien hoitoon etukäteissuunnittelulla ja lähimmän partion periaatteen mukaisesti. Poliisilaitos on myös tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa parantaakseen toimialueensa riskikohteiden turvallisuutta.
Hälytyspalveluihin kohdistuva kysyntä tehtävämäärällä (ABC) mitattuna on vähentynyt vuodesta 2018 yhteensä noin kahdeksan prosenttia. Hälytystehtävien määrän väheneminen on valtakunnallinen trendi. A-luokan tehtävien määrä lisääntyi noin 20 prosenttia, kun vastaavasti AB-luokan tehtävissä on laskua noin 13 prosenttia. Edellä mainitut muutokset korreloituvat toimintavalmiusajoissa; A-luokan tehtävissä toimintavalmiusaika on kasvanut noin 12 prosenttia ja vastaavasti AB Рluokan tehtävissä laskenut noin 12 prosenttia. Toimintavalmiusaika Itä-Suomessa on hyvä ottaen huomioon alueen maantieteellinen laajuus ja vesistöistä johtuvat pitkät välimatkat.
Itä-Suomen poliisilaitoksen myöntämien lupien määrä kasvoi huomattavasti. Kasvua edelliseen vuoteen yhteensä 30 prosenttia.
Lupamäärien kasvu painottuu passeihin ja henkilökortteihin. Passeja myönnettiin 11 prosenttia ja henkilökortteja peräti 78 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Näin huomattava kysynnän kasvu on näkynyt lisääntyneinä ruuhkina poliisin lupapalveluissa, ajanvarausaikojen venymisenä ja erityisesti henkilökorttien osalta alkuvuonna toimitusaikojen kasvamisena.
Poliisin näkökulmasta kysynnän kasvu on kuitenkin myönteinen asia. On tärkeää, että henkilöllä on virallinen henkilöllisyyttä osoittava asiakirja. Se helpottaa asiointia mm. eri viranomaisten kanssa, pankeissa ja ulkomailla matkustettaessa. Passien ja henkilökorttien kysynnän lisääntyminen johtuu mm. pankkien kiristyneestä käytännöstä henkilöllisyyttä osoittavien asiakirjojen suhteen. Kyseessä on tältä osin myönteinen kehitys yksilön oikeuksien ja oikeusturvan näkökulmasta.
Henkilökortti on pienemmän kokonsa (ns. pankkikorttikoko) takia käytettävyyden osalta passia parempi. Kulkee helposti esim. lompakossa ja siten voi pitää aina mukana. Henkilökortissa on lisäksi myös siru, joka mahdollistaa henkilökortin käytön sähköisessä asioinnissa. Henkilökortti on passin ohella ainut virallinen henkilöllisyyttä osoittava asiakirja. Henkilökortti ei kuitenkaan täysin korvaa passia. Henkilökortti kelpaa rajoitetusti matkustusasiakirjana. Ulkomaille suuntautuvien matkojen osalta on sitten syytä varmistaa millaisen henkilöllisyyttä osoittavan todistuksen matkan kohdevaltio vaatii ja kuinka kauan esim. passin tulee olla voimassa.
Muiden poliisin myöntämien lupien kysynnässä ei ole merkittäviä muutoksia. Aselupien määrä kasvoi 4 prosenttia ja turva-alan lupien määrä väheni 10 prosenttia.
Poliisin tekemien lupavalvonnan suoritteiden lukumäärä pieneni kokonaisuudessaan vuoteen 2018 verrattuna. Vuosi 2018 oli ajo-oikeuspäätösten ja aselupiin kohdistuvien seuraamuspäätösten (peruuttamispäätös ja varoituspäätös) lukumäärältään Itä-Suomen poliisilaitoksella ennätyksellinen.
Ajo-oikeuteen liittyviä päätöksiä tehtiin Itä-Suomen poliisilaitoksella viime vuonna 25,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Suuntaus on valtakunnallinen. Koko maassa päätökset vähenivät 22,1 prosenttia. Lukumäärien voimakas vähentyminen on yllättävää, sillä 1.6.2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä poliisille siirtyivät ratkaistavaksi rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vaarallisten aineiden kuljettamisrikokseen tuomituille henkilöille määrättävät ajokiellot. Vaikka kyseessä on merkittävä määrä uusia ajokieltoja, niin ajo-oikeuspäätösten kokonaismäärä kuitenkin vähentyi. Kyseessä on myönteinen kehityssuunta liikenneturvallisuuden kannalta tarkasteltuna.
Aselupiin kohdistuvia seuraamuspäätöksiä (peruuttamispäätös ja varoituspäätös) tehtiin Itä-Suomen poliisilaitoksella viime vuonna 18,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Valtakunnallisesta ko. päätökset vähenivät vastaavasti 6,9 prosenttia.
Maakunnalliset ja kuntakohtaiset tilastot löydät tästä linkistä
Tilasto Itä-Suomen poliisilaitos 2019pdf, 251,1 kB
Tilasto ulkomaan kansalaisten osuus rikollisuudessa Itä-Suomi 2019pdf, 127,5 kB

Lähde: Poliisi.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory