Mainos:Oulun poliisilaitoksen vuosi 2019: Rikosten ja rikkomusten kokonaismäärä laski selvästi

NordenBladet —

07.02.2020 klo 10.34Oulu
Kaikkien Oulun poliisin tietoon tulleiden rikosten ja rikkomusten määrä laski huomattavasti. Kokonaismäärä väheni 11 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Kappalemääräisesti tuo tarkoittaa 7 200 kappaleen vähennystä. Vähennys koostui liikennerikoksista ja -rikkomuksista, sillä niin omaisuuteen kuin henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä kasvoi. Liikennerikkomusten suoritteet kirjautuvat noin kolmen kuukauden viiveellä, minkä vuoksi osa suoritteista puuttuu heikentäen vertailtavuutta.
Omaisuusrikoksia poliisin tietoon tuli runsaat 1 400 kappaletta enemmän kuin vuonna 2018 (+ 9,2 %). Suurin osa kielteisestä kehityksestä selittyy petosten ja erilaisten varkausrikosten määrän merkittävällä kasvulla. Erilaisia petoksia Oulun poliisin tietoon tuli 430 kappaletta enemmän kuin edellisvuonna. Edellisvuotta leimanneet, niin sanotut valepoliisitapaukset vähenivät vain murto-osaan. Ennalta estävä työ ja valistus vaikuttivat tehonneen – selkeä ja määrätietoinen viestintä sekä osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin ovat olleet onnistumisen perustana. Valitettavasti uutena ilmiönä ovat nousseet erilaiset sijoitushuijaukset sekä rakkaus- ja toimitusjohtajapetokset. Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta muistuttaa edelleen, että mikäli myynnissä oleva tavara tai muu tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen edulliselta tai pyydetty maksusuoritus poikkeaa jollain tapaa tavanomaisesta, tulisi hälytyskellojen soida. Poliisi on koostanut nettisivuilleen varsin kattavan kokonaisuuden erilaisista huijauksista ja niihin varautumisesta.
www.poliisi.fi/rikokset/huijaukset
Väkivaltarikollisuuden muutaman viime vuoden myönteinen kehitys näytti tilastojen valossa taittuneen. Apulaispoliisipäällikkö Karnaranta on toteutuneesta huolissaan mutta samaan aikaan hän toteaa törkeimmän väkivallan vähentyneen – tehokkaan viranomaisyhteistyön seurauksena sen määrä on kääntynyt laskuun. Oulun poliisin tietoon tuli vuonna 2019 yksitoista prosenttia vähemmän törkeitä pahoinpitelyitä – myös henkirikosten määrä oli selvästi edellisvuotta pienempi.
Omaisuusrikosten määrällinen kehitys kaksijakoista
Iso osa niin Oulun poliisilaitoksen kuin yleensäkin poliisin tietoon tulevasta rikollisuudesta kohdistuu omaisuuteen. Vuonna 2019 Oulun poliisin tietoon tuli yhteensä noin 16 700 omaisuusrikosta – edellisenä vuonna määrä oli 1 400 kappaletta pienempi. Kehitys oli kuitenkin epäyhtenäistä omaisuusrikoksia tarkemmin tarkasteltaessa – moottoriajoneuvojen käyttövarkaudet, mökkimurrot ja ryöstöt vähenivät mutta erityisesti liikemurtoja ja ns. kellarikoppimurtoja Oulun poliisin tietoon tuli huomattavasti edellisvuotta enemmän (+20,7 % ja +19,8 %). Asuntomurtoja Oulun poliisin tietoon tuli kymmenen kappaletta enemmän kuin vuonna 2018. Omaisuusrikosten selvitysaste heikkeni vuoden 2018 tasosta noin prosenttiyksikön verran mutta rikosten keskimääräinen tutkinta-aika lyheni 19 vuorokaudella.
Ulkomaalaisten osuus Oulun poliisin tietoon tulleista omaisuusrikoksista kasvoi huomattavasti verrattuna vuoteen 2018 (+23,5 %). Törkeissä varkauksissa – joiksi esimerkiksi asuntomurrot luokitellaan – ulkomaalaisten osuus väheni selvästi, sen sijaan erilaisissa petoksissa ulkomaalainen oli rikoksesta epäiltynä merkittävästi useammin kuin edellisvuonna.
Väkivalta on kokonaisuudessaan lisääntynyt niin yleisillä kuin yksityisilläkin paikoilla – törkein väkivalta on kuitenkin vähentynyt merkittävästi
Oulun poliisin tietoon tuli vuonna 2019 väkivaltarikoksia kaikkiaan noin viisi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Määrällisesti tuo tarkoittaa noin 140 rikosta enemmän. Väkivaltarikoksista suurin osa on pahoinpitelyrikoksia joko yleisellä tai yksityisellä paikalla, jotka molemmat ovat kasvaneet (+5,3 % ja +7,2 %).
Poliisin tietoon tulleen väkivallan kokonaismäärä oli viime vuonna siten edellisvuotta suurempi mutta törkeimpien väkivaltarikosten määrä väheni huomattavasti. Oulun poliisilaitoksen ja Keskusrikospoliisin yhteistyöllä on useita rikollisia voimatoimijoita saatu vankilaan. Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnarannan mukaan suuri osa törkeimmästä väkivallasta (törkeät pahoinpitelyt ja henkirikokset yrityksineen) ovat usein kytköksissä huumausainekauppaan liittyvään väkivaltaiseen velanperintään. Varkausrikosten kasvu selittyy suurelta osin samalla asialla.
Henkirikoksia yrityksineen Oulun poliisilaitoksen alueella tapahtui 32 kun määrä oli edellisvuonna 47. Toteutuneita henkirikoksia tapahtui neljä, kun määrä vuonna 2018 oli kuusi. Törkeitä pahoinpitelyjä Oulun poliisin tietoon tuli 16 kappaletta vähemmän kuin edellisvuonna.
Pahoinpitelyrikoksia tuli viime vuonna Oulun poliisin tietoon hieman alle 2 800 kappaletta, joissa rikoksesta epäilty on tiedossa noin 2 460 tapauksessa. Ulkomaalaisten tekemiksi epäiltyjen pahoinpitelyrikosten määrä kasvoi 17 prosentilla 190 tapaukseen. Ulkomaalaisten tekemien pahoinpitelyjen osuus oli noin kahdeksan prosenttia kaikista Oulun poliisin tietoon tulleista – vuotta aiemmin osuus oli prosenttiyksikön pienempi.
Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnarannan mukaan edelleen valtaosa sellaisista pahoinpitelyistä, joissa ulkomaalainen henkilö on asianomistajana tai rikoksesta epäiltynä, myös toinen osapuoli on ollut ulkomaalainen.
Kaikkien seksuaalirikosten määrä kasvoi huomattavasti, ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen osuus merkittävästi edellisvuotta suurempi
Erilaisia seksuaalirikoksia Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli 382 kappaletta kun edellisvuonna määrä oli 305. Prosentuaalisesti tuo tarkoittaa yli neljänneksen kasvua (+25,3 %). Oulun kaupungin alueella kehitys oli samansuuntainen mutta hieman lievempi, seksuaalirikosten kokonaismäärä kasvoi noin 17 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Oulun poliisilaitos tiedotti alkuvuonna 2019 tutkinnassa olleista, alaikäisiin 10 – 15 vuotiaisiin tyttöihin kohdistuneista epäillyistä seksuaalirikoksista pääasiassa Oulussa. Teot ajoittuivat kesään ja syksyyn 2018 ja epäillyt henkilöt olivat ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä. Suurimpaan osaan liittyi yhteydenottaminen sosiaalisessa mediassa.
Apulaispoliisipäällikkö Karnaranta korostaa edelleen erityisesti nuoria ja nuorten vanhempia tarkkaavaisuuteen ja pelisäännöistä sopimiseen sosiaalisessa mediassa. Tuntemattomien henkilöiden kaveri- ja seuraamispyyntöjä ei tule hyväksyä. Profiilit kannattaa laittaa yksityisiksi. Suuressa osassa edellä mainituista epäillyissä rikoksissa nuoriin on oltu ensin yhteydessä sosiaalisen median kautta, minkä jälkeen on ollut muutakin kanssakäymistä ja yhteydenpitoa.
Raiskausrikoksia kaikkiaan koko Oulun poliisilaitosalueella poliisin tietoon tuli 45 tapausta enemmän kuin vuonna 2018 (+45,9 %). Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin 27 kappaletta enemmän kuin edellisvuonna (+20,8 %). Seksuaalisia ahdisteluja Oulun poliisin tietoon tuli puolestaan huomattavasti vähemmän kuin edellisvuonna – ahdisteluista tehtiin vuonna 2019 yhteensä 33 rikosilmoitusta kun vuotta aiemmin määrä oli 53 (-37,7 %).
Yhteensä 283 seksuaalirikoksessa rikoksesta epäilty oli poliisin tiedossa – näistä 82 oli ulkomaalaisia. Ulkomaalaisten suhteellinen osuus kaikissa seksuaalirikoksissa oli Oulun poliisilaitoksen alueella vuonna 2019 noin 29 prosenttia. Edellisvuonna osuus oli 25 prosenttia. Vuonna 2019 raiskausrikoksista epäiltyjä ulkomaalaisia oli 54 ja edellisenä vuonna 21. Raiskauksesta epäillyistä viime vuonna oli ulkomaalaisia 45 prosenttia kun osuus edellisenä vuonna oli noin 29 prosenttia. Seksuaalisissa ahdisteluissa tehdyissä ilmoituksissa tekijä oli joko tiedossa tai saatiin selville 20 tapauksessa – näistä viime vuonna ulkomaalaisia oli kolme ja vuonna 2018 yhdeksän.
Yleisten paikkojen turvallisuutta on mitattu ja seurattu vuodesta 1999 alkaen katuturvallisuusindeksin avulla. Indeksin laskennassa on mukana eri painoarvoin väkivalta- ja omaisuusrikoksia sekä liikennejuopumuksia. Indeksin perusteella katuturvallisuus heikkeni hieman viime vuonna niin koko Oulun poliisilaitoksen alueella kuin myös Oulun kaupungin osalta. Indeksin arvo 100 kuvaa vuoden 1999 valtakunnallista keskiarvoa, viime vuonna Oulun poliisilaitoksen arvo oli 108,1 ja Oulun kaupungin 96,9 (vuonna 2019 arvot olivat 110,6 ja 101,2). Ehdottomasti merkittävin vaikutus indeksin kehitykseen on ollut pahoinpitelyrikollisuuden määrällisellä kasvulla. Apulaispoliisipäällikkö Karnarannan mukaan tiet ja kadut niin koko Oulun poliisilaitoksen ja myös Oulun kaupungin osalta ovat kuitenkin edelleen turvallisia. Tietoon tulleen rikollisuuden perusteella laskettavan indeksin mukaan turvallisuustilanne Oulun kaupungin kaduilla oli kolmanneksi paras viimeiseen kahteenkymmeneen vuoteen.
Kaikkien huumausainerikosten määrä edellisvuotta suurempi – törkeitä huumausainerikoksia runsas neljännes vähemmän
Oulun poliisin tietoon tuli viime vuonna yhteensä noin 2 050 huumausainerikosta, jossa on edellisvuoteen verrattuna kasvua lähes 15 prosenttia. Näistä huumausaineiden käyttörikoksia oli 1 460 kappaletta kun määrä vuonna 2018 oli runsaat 1 220 (+ 19,5 %). Tavallisten huumausainerikosten määrän lasku näytti pysähtyneen, vuonna 2019 poliisin tietoon tuli kuusi prosenttia enemmän rikoksia kuin vuonna 2018.
Törkeitä huumausainerikoksia Oulun poliisi paljasti viime vuonna 30 kappaletta kun määrä vuotta aiemmin oli 12 kappaletta suurempi. Voimakas panostaminen rikollisiin voimatoimijoihin näkyy myös törkeän huumerikollisuuden määrässä. Ammattimaisen huumausainekaupan seurannaisvaikutuksena on laaja kirjo liitännäisrikollisuutta, oululaisittain näkyvimpiä esimerkkejä on polkupyörävarkauksien suuri määrä. Oulussa anastettiin viime vuonna runsaat 1 700 polkupyörää kun määrä selvästi suuremmassa Tampereella oli noin 1 400. Poliisin käsityksen mukaan suuri osa anastetuista pyöristä toimii huumekaupan vaihdannan välineenä. Anonyymin Tor -verkon merkitys huumausainekaupan aktiivisuuteen on voimakas.
Viime vuonna törkeissä huumausainerikoksissa ulkomaalainen oli rikoksesta epäiltynä seitsemässä tapauksessa, kun vuonna 2018 näitä ei ollut lainkaan. Kaikki huumausainerikokset yhteen laskettuna ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen oli jokseenkin edellisvuoden tasolla.
Liikennevalvontaa kohdennettiin tietojohtoisesti entistä suunnitelmallisemmin
Kaikkien liikennerikosten määrä väheni Oulun poliisilaitoksen alueella noin 1 000 kappaleella (- 9,0 %). Liikennerikkomuksia kirjattiin lähes 30 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018 mutta aiemmin mainittu kolmen kuukauden viive selittää ainakin suuren osan tuosta. Oulun poliisi kohtasi viime vuonna noin 5 700 liikenneturvallisuuden vaarantamista – määrä on 13 prosenttia edellisvuotta pienempi. Liikennevalvontaan on panostettu aiempaa kohdennetummin – törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia poliisi kohtasi 31 kappaletta enemmän kuin vuonna 2018 (+8,6 %). Poliisi on tiedottanut aktiivisesti tulossa olevista rattijuopumuskampanjoista – esimerkiksi pikkujouluaikoina. Tiedottamisella voidaan ajatella olleen vaikutusta, kun kaikkien rattijuopumusten määrä on kääntynyt laskuun (- 3,7 %).
Hälytystehtävien määrä väheni – toimintavalmius kyettiin pitämään edellisvuoden tasolla
Oulun poliisi hoiti vuonna 2019 aikana 83 300 tehtävää (-11 %), joista kiireellisesti tai viipymättä hoidettavia (hälytystehtäviä) oli 41 200 kappaletta. Edellisenä vuonna määrät olivat 93 500 ja 50 800. Uusi hätäkeskustietojärjestelmä Erica otettiin käyttöön marraskuussa 2018 Oulun hätäkeskuksessa ensimmäisenä valtakunnassa. Järjestelmän uudistuneet vastemääritykset ovat muuttaneet tehtävien kiireellisyysluokituksia jossain määrin. Muutos ei ole vaikuttanut käytännön poliisitoimintaan mutta on lisännyt kiireellisimmin hoidettavien (A -luokan) tehtävien osuutta. A-luokan tehtävien määrä lisääntyikin viime vuonna noin 1 900 kappaleella (+ 26,9 %). Kotihälytystehtävien määrä kokonaisuudessaan väheni noin 880 tapauksella (- 12,2 %). Koteihin poliisi hälytettiin kuitenkin 6 300 kertaa erilaisista syistä. Näistä 409 tapauksessa epäilys perheväkivallasta johti rikostutkintaan.
Tietojärjestelmämuutos näkyy myös toimintavalmiusajoissa. Kaikkien hälytystehtävien toimintavalmius koheni 3,4 minuutilla vuoteen 2018 verrattuna mutta A-luokan tehtävien toimintavalmius heikkeni runsaalla puolella minuutilla. Oulun poliisiaseman tilaongelmat vaikuttavat kuitenkin edelleen monella tapaa hälytystehtävien hoitamiseen. Konkreettisena vaikutuksena apulaispoliisipäällikkö Karnaranta mainitsee, että kiinniotettujen kuljettaminen joko Haukiputaalle tai Raaheen tarkoittaa tehtävän hoitamiseen kuluvan tunnista kahteen enemmän kuin silloin kun säilytystilat olivat Oulun keskustassa.
Henkilökorttien kysyntä jatkuu vahvana – myös passeja haettiin aiempaa enemmän
Oulun poliisilaitokselta myönnettiin vuonna 2019 noin 65 700 passia ja 34 600 henkilökorttia. Henkilökorttihakemuksissa kasvua oli 78 prosenttia – passeja puolestaan haettiin 11 prosenttia enemmän.
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (ns. tunnistamislaki) muuttui vuoden vaihteessa. Tunnistamislain muutoksen myötä henkilökortin tarve on kasvanut ja julkisen keskustelun myötä henkilökortti ja sen ominaisuudet ovat tulleet yleisölle tutummiksi.
Aseluvat muodostavat myös ison kokonaisuuden myönnetyistä luvista. Niitä myönnettiin viime vuonna runsaat 8 400 kappaletta (- 1,1 %).
Tilastoja ja toimintaympäristökatsauksia poliisin netistä
Poliisihallitus tuottaa säännöllisin välein toimintaympäristöön liittyviä analyyseja. Analyysien avulla poliisi saa entistä paremman kokonaiskuvan yhteiskunnan kehityssuunnista ja ilmiöistä sekä näiden vaikutuksista rikollisuuteen ja yhteiskunnan turvallisuuteen. Poliisin nettisivuilla on tietopalvelu, josta voi ladata paitsi poliisin toimintaympäristökatsauksen mutta myös tuoreimmat tilastot. Tilastot ovat tarkasteltavissa valtakunnallisesti, poliisilaitoskohtaisesti sekä kuntatasolla. Lisäksi julkaistaan tilastot joiden avulla voi tarkastella rikoksesta epäiltyjen ja asianomistajien sukupuoli- ja ikäjakaumaa eri rikosalueilta.
www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tietopalvelut
Tilastoliitteet:
Mediatilastot Oulun pl 2019pdf, 251,3 kB
Ulkomaan kansalaisten osuus rikollisuudessa Oulun pl 2019pdf, 127,5 kB
Mediatilastot Oulun pl 2019 excelxlsx, 34 kB
Ulkomaalaisten kansalaisten osuus rikollisuudessa Oulun pl 2019 excelxlsx, 34,3 kB

Lähde: Poliisi.fiMainos:
High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error:
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaavisia / Pohjoismaisia uutisia ja tietoa suomeksi.
Scandinavian / Nordic news and info in Finnish.
Nordic News Service & Link Directory